1. Privatumo politika. Ši privatumo politika (toliau – „sąlygos“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „mes“) tvarko interneto parduotuvėje (toliau – svaroslinija.lt e. parduotuvė) Pirkėjų (toliau – „Pirkėjas“) asmens duomenis. Pirkėjas supažindinamas su privatumo sąlygomis, kurias nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.1. Asmens duomenų apsauga. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenų, bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau identifikuotas.

1.2. Mes vadovaudamiesi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.2.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai: Duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių; sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; įsipareigojame tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.2.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.2.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.2.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.2.7. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

1.3. Mes gerbiame kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
1.3.1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
1.3.2. Išrašyti finansinius dokumentus;
1.3.3. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
1.3.4. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

1.4. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

1.5. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

1.6. Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 13 punkto 3dalies tikslams pasiekti. Mes neperduosime Kliento asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

1.7. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu svaroskvapai@gmail.com arba paštu. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

1.8. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
1.8.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.8.2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.8.3. Juridiniai asmenys;
1.8.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.9. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami savo elektroninės parduotuvės svetainėje. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

1.10. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

1.11. Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir panašiai.

1.12. Teikdami Jums Paslaugas ir vykdydami pirkimo pardavimo sutartis, atlikdami pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate įsigytą prekę), suteikdami nuolaidas ir kt. – mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija). Šie duomenys saugomi 2 metus nuo operacijos atlikimo dienos.

1.13. Mes nuolat dedame visas pastangas, kad mūsų asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos atitiktų mūsų pirkėjų poreikius. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos

1.14. Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketas, o pirkimo duomenis – naudodamasis Paslaugomis.